ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK VERWONDERING 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verleend aan Praktijk Verwondering. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.praktijkverwondering.nl.

Algemene bepalingen

Artikel 1: definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

· Praktijk Verwondering:  Praktijk Verwondering, gevestigd aan de Gagelveld 41 te Milsbeek, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 77590198.

· Cliënt: de wederpartij van Praktijk Verwondering bij een Overeenkomst.

· Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening of overeenkomst tot koop.  

Artikel 2: toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en Overeenkomsten van Praktijk Verwondering tussen de Praktijk Verwondering en Cliënt, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2.     De toepasselijkheid van een andere algemene voorwaarden dan deze wordt door Praktijk Verwondering uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.     Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Praktijk Verwondering en Cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

4.     Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Praktijk Verwondering deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Cliënt heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende Overeenkomst.

5.     Praktijk Verwondering houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden dan ook voor de bestaande overeenkomst tussen Cliënt en Praktijk Verwondering. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt en treden in werking 14 dagen na deze bekendmaking of op een later tijdstip zoals vermeld in de bekendmaking.

Artikel 3: offertes en totstandkoming overeenkomst

1.   Alle aanbiedingen en offertes van Praktijk Verwondering zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Het aanbod is te vinden op de website van Praktijk Verwondering: www.praktijkverwondering.nl.

2.   Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cliënt zich aanmeldt voor een cursus of les, een bestelling plaatst via de website of Praktijk Verwondering en Cliënt mondeling tot een afspraak zijn gekomen, welke door Praktijk Verwondering schriftelijk is bevestigd. Het staat Praktijk Verwondering vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

3.   De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW, maar exclusief reis- en verblijfskosten of parkeerkosten.

4.   Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Praktijk Verwondering daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Praktijk Verwondering anders aangeeft.

5.    Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

6.   Ingeval deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdigheden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

7.   Praktijk Verwondering biedt ook de mogelijkheid om cadeaubonnen te kopen. Cadeaubonnen zijn aan te schaffen tijdens een consult of via de webshop, maar deze zijn nimmer inwisselbaar voor geld. Cadeaubonnen kunnen besteed worden voor cursussen of aankopen via de webshop. Een cadeaubon die door Praktijk Verwondering als gift is gegeven (bijvoorbeeld tijdens een win-actie) heeft een maximale geldigheid van 12 maanden. Cadeaubonnen zijn niet te gebruiken bij huur van producten of bij al afgeprijsde artikelen. 

Artikel 4: uitvoering van de overeenkomst

1.     Praktijk Verwondering zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2.     Cliënt is gehouden Praktijk Verwondering alle nodige informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kan zijn.

3.     Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Praktijk Verwondering het recht alle of bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.     Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Cliënt en Praktijk Verwondering op verzoek van een van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Praktijk Verwondering is niet jegens Cliënt aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail. Zowel Cliënt als Praktijk Verwondering zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s zoals het verspreiden van virussen en vervorming.  

5.     De Overeenkomst heeft voor Praktijk Verwondering te allen tijde het karakter van een inspanningsverplichting en nooit van een resultaatverplichting.

6.     Praktijk Verwondering bepaalt de wijze waarop en door welk persoon de Overeenkomst uitgevoerd wordt, doch neemt daarbij de door Cliënt kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Praktijk Verwondering het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

Artikel 5:  prijs

1.     De prijs wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede tijd. De prijs voor de daadwerkelijk bestede tijd wordt berekend volgens de opgegeven uurtarieven van Praktijk Verwondering, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht. Daarnaast kunnen partijen ook een vaste prijs overeenkomen.

2.     Indien na totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Overeenkomst geheel is uitgevoerd, lonen en / of prijzen een wijziging ondergaan, is Praktijk Verwondering gerechtigd de prijs of het uurtarief aan te passen.

3.     Praktijk Verwondering zal de Cliënt het voornemen tot verhoging van de prijs of uurtarief kenbaar maken. Praktijk Verwondering zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

4.     De prijs van Praktijk Verwondering, zo nodig vermeerderd met reis- of verblijfskosten en parkeerkosten, na een afspraak aan Cliënt in rekening gebracht, tenzij Praktijk Verwondering en Cliënt hierover andere afspraken hebben gemaakt.  

Artikel 6: betaling, rente en incassokosten

1.     Betaling van de door de Praktijk Verwondering verzonden declaratie dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient voorts te geschieden in euro door middel van storting ten gunste van een door Praktijk Verwondering aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties, of klachten schorten de betalingsverplichting van Cliënt niet op.

2.     Indien Cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn, dan is de Cliënt van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim. Cliënt is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat Cliënt in verzuim is tot op de dag van algehele voldoening.

3.     Praktijk Verwondering is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor de betaling van haar werkzaamheden, verschotten en/of kosten. Ook kunnen er deelfacturen worden verzonden.

4.     Praktijk Verwondering heeft het recht de door Cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5.     Praktijk Verwondering kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Cliënt een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

6.     Praktijk Verwondering kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7.     Indien de Overeenkomst wordt aangegaan door twee Cliënten zijn zij, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Cliënten zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de verschuldigde bedragen.

8.     Indien Cliënt na het verstrijken van de eerste betalingstermijn, zoals vermeld in artikel 8 lid 1, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, stuurt Praktijk Verwondering aan Cliënt een schriftelijke aanmaning ter betaling van het openstaande bedrag. Is de Cliënt een consument, dan geldt de wettelijke rente en dient Praktijk Verwondering eerst een schriftelijke aanmaning te sturen met een termijn van 14 dagen om alsnog zonder bijkomende kosten de vordering te voldoen.

9.     Als er na de schriftelijke aanmaning alsnog niet is voldaan aan de betalingsverplichting, is de Cliënt de buitengerechtelijke kosten verschuldigd volgens de BIK-staffel, met een minimum van € 40,-. 

Artikel 7: klachten

1.     Klachten over de verrichte werkzaamheden of over de declaratie van het honorarium dienen door de Cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of binnen 14 dagen na verzenddatum van de declaratie, schriftelijk te worden gemeld aan Praktijk Verwondering. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Praktijk Verwondering in staat is adequaat te reageren.

2.   Een klacht schort de betalingsverplichting van Cliënt niet op, tenzij Praktijk Verwondering aan Cliënt te kennen heeft gegeven dat zij die klacht gegrond acht.

3.   In geval van een terecht uitgebrachte klacht, heeft Praktijk Verwondering de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte prijs, het opnieuw verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of, indien dit laatste niet meer mogelijk of zinvol is, het geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de Overeenkomst tegen restitutie naar evenredigheid van een door Cliënt betaalde prijs.

4.   Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Praktijk Verwondering slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9 (aansprakelijkheid).  

Artikel 8: opschorting en ontbinding

1.   Praktijk Verwondering is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

-   Cliënt de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

-   na het sluiten van de Overeenkomst Praktijk Verwondering ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Cliënt de verplichtingen niet zal nakomen. Indien er gegronde vrees bestaat dat de Cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

2.   Voorts is Praktijk Verwondering bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3.   Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Praktijk Verwondering op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Praktijk Verwondering de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

4.   Praktijk Verwondering behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.  

Artikel 9: aansprakelijkheid

1.   Indien Praktijk Verwondering aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.   Indien Cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van Praktijk Verwondering die bij zorgvuldig en deskundig handelen zou zijn vermeden, is Praktijk Verwondering voor de schade aansprakelijkheid tot maximaal de voor de betreffende aanspraak van toepassing zijnde limieten onder de door Praktijk Verwondering afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, althans tot maximaal de factuurwaarde voor de Opdracht. In geen geval is Praktijk Verwondering aansprakelijk voor meer dan € 250,-, tenzij de verzekering een hoger bedrag uitkeert.

3.   Praktijk Verwondering heeft te allen tijde het recht om de door Cliënt te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.

4.   Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.

5.   Praktijk Verwondering is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen.

6.   De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van leidinggevende of directie van Praktijk Verwondering.

7.   De in lid 2 t/m 5 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door Praktijk Verwondering ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtsreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

8.   Praktijk Verwondering staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.  

Artikel 10: vrijwaringen

1.   De Cliënt vrijwaart Praktijk Verwondering voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Cliënt verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

2.   Cliënt vrijwaart Praktijk Verwondering voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Cliënt aan Praktijk Verwondering onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Informatie op de website van Praktijk Verwondering is enkel informatief en geeft geen advies in individueel geval. Aan de informatie op de website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. 

Artikel 11: overmacht

1.   Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2.   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, ziekte van medewerkers van Praktijk Verwondering, of van de door Praktijk Verwondering ingeschakelde personen of derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Praktijk Verwondering geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Praktijk Verwondering niet in staat is de verplichtingen na te komen, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen  pandemie, oorlog, stakingen, cybercriminaliteit, terrorisme, natuurrampen, overheidsmaatregelen, feitelijke bereikbaarheid van Cliënt, bevalling of ziekte van Cliënt en calamiteiten.

3.   Praktijk Verwondering heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Praktijk Verwondering zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4.   Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.   Voor zover Praktijk Verwondering ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Praktijk Verwondering gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.  

Artikel 12: geheimhouding

1.   Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij op een der partijen een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien de ene partij de andere partij schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Praktijk Verwondering zal zijn verplichtingen op grond van deze bepaling opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

2.   In afwijking op het eerste lid van dit artikel, is Praktijk Verwondering gerechtigd, indien zij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Cliënt verschafte gegevens en informatie, alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar haar oordeel van belang kunnen zijn in haar verdediging.

3.   Indien Praktijk Verwondering, op grond van een wettelijke of beroepsplicht, gehouden is vertrouwelijke informatie te verstrekken, en Praktijk Verwondering zich ter zake niet kan beroepen op het bepaalde in dit artikel, dan is Praktijk Verwondering niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.  

Artikel 13: intellectuele eigendom en auteursrechten

1.   Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Praktijk Verwondering zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, die zij gebruikt, heeft gebruikt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

2.   Alle door Praktijk Verwondering verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Cliënt en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Verwondering worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.  

Artikel 14: verwerking persoonsgegevens

1.     Praktijk Verwondering verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

2.     Praktijk Verwondering gebruikt persoonsgegevens voor het volgende:

a.     om de relatie met de Cliënt te kunnen onderhouden;

b.     voor het uitvoeren van overeenkomsten;

c.     voor de uitwisseling van persoonsgegevens met derden als dat nodig is bij de uitvoering van de overeenkomst met de Cliënt;

d.     voor het uitvoeren van (gerichte) marketing- en verkoopactiviteiten, zoals het geven van informatie over andere producten en diensten van Praktijk Verwondering die voor de Cliënt interessant kunnen zijn;

e.     om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3.     Praktijk Verwondering kan derden inschakelen. Deze derden kunnen persoonsgegevens verwerken in de hoedanigheid van (sub)verwerker.

4.     Praktijk Verwondering heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

5.     De Cliënt of een betrokkene kan om inzage vragen in de gegevens die Praktijk Verwondering over de betreffende vrager verwerkt. Daarnaast kan Cliënt of een betrokkene aan Praktijk Verwondering vragen om een correctie of verwijdering van deze gegevens. Na de aanvraag levert Praktijk Verwondering binnen vier weken een overzicht van de persoonsgegevens aan. De aanvraag kan schriftelijk geschieden aan het adres van Praktijk Verwondering. Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde persoonsgegevens, ontvangt Praktijk Verwondering graag een verzoek tot correctie of verwijdering van de gegevens. Praktijk Verwondering kan voor het verzoek om opgave een wettelijke vergoeding in rekening brengen.

6.     Praktijk Verwondering verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als daartoe een wettelijke plicht bestaat of als dit voortvloeit uit de Overeenkomst of op basis van toestemming. De Cliënt is verantwoordelijk voor het correct en conform wetgeving aanleveren van de persoonsgegevens.  

Artikel 15: vervaltermijn

1.     Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingen en andere bevoegdheden van Cliënt uit welke hoofde dan ook jegens Praktijk Verwondering in verband met het verrichten van werkzaamheden door Praktijk Verwondering in ieder geval een jaar na het moment waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.  

Artikel 16: toepasselijk recht, geschillen en forumkeuze

1.     Op alle overeenkomsten tussen Praktijk Verwondering en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.

2.     In geval van een geschil tussen Cliënt en Praktijk Verwondering, voortvloeiend uit de Overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen het geschil voorleggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

Zwangerschapscursussen

Artikel 17: aanbod en werkwijze

1.     Een zwangerschapscursus is individueel te boeken of in groepsverband.

2.     De groepscursus bestaat uit vier sessies met minimaal één week tussenpose. De cursus vindt plaats vanaf 20 weken zwangerschap, tenzij anders overeengekomen. Bij elke sessies kan er een partner van Cliënt bij aanwezig zijn.

3.     Zwangerschapscursussen die individueel zijn, zijn bij Cliënt aan huis. Cliënt dient te zorgen voor een rustige en veilige omgeving om de cursus te kunnen krijgen. Bij individuele cursussen worden de cursussen per stuk geboekt. 

Artikel 18: Cursusgeld en afmelding

1.     Het aanbod voor de zwangerschapscursussen is terug te vinden op de website van Praktijk Verwondering. Cliënt mag uitgaan van de juistheid van het aanbod op de website, tenzij er sprake is van een kennelijke schrijffout.

2.     Het cursusgeld dient vooruit betaald te worden voor aanvang van een cursus per bank of kan ter plekke na afloop van de cursus per pinbetaling worden voldaan.

3.     Een sessie van een individuele cursus kan tot 48 uur van te voren schriftelijk worden afgemeld. In overleg met Praktijk Verwondering zal de sessie op een ander tijdstip worden ingehaald. Praktijk Verwondering kan er met instemming van Cliënt ook voor kiezen om het cursusgeld met een vierde te verminderen. Cursussen die niet minimaal 48 uur van te voren zijn afgemeld, dienen volledig betaald te worden.

4.     Voor groepslessen dient men zich af te melden met recht op terugbetaling van (een gedeelte van) het cursusgeld volgens het onderstaande schema:

a.     Bij afmelding meer dan 14 dagen van te voren wordt er 25% van het cursusgeld ingehouden.

b.     Bij afmelding van 7 tot en met 14 dagen van te voren wordt er 50% van het cursusgeld ingehouden.

c.     Bij afmelding binnen 7 dagen van te voren wordt er geen cursusgeld terugbetaald.

Of iemand recht heeft op volledige terugbetaling van het cursusgeld vanwege overmacht, is ter beoordeling van Praktijk Verwondering.

5.     Indien de Cliënt bevalt voordat de vier sessies zijn doorlopen, zonder dat er afgemeld is vanwege ziekte of overmacht, worden de resterende sessies aan de Cliënt terugbetaald. Een en ander is altijd ter beoordeling van Praktijk Verwondering.

6.     In plaats van terugbetaling van het cursusgeld kan Praktijk Verwondering er ook voor kiezen om een voucher te geven voor een andere cursus of anderszins te besteden bij Praktijk Verwondering. 

Artikel 19: voorwaarden en garanties

1.     Indien een Cliënt lichamelijke klachten hebben dient ze deze vooraf te melden.

2.     Bij twijfel of een oefening veilig kan worden uitgevoerd met bepaalde fysieke klachten, dient er overlegd te worden met Praktijk Verwondering voordat de Cliënt de oefening uitvoert. Praktijk Verwondering is niet aansprakelijk voor eventuele schade indien een klacht vooraf niet is gemeld en de Cliënt of het ongeboren kind bij de uitvoering van een oefening schade oploopt.

3.     Deelnemers aan de cursus doen mee op eigen risico.

4.     Praktijk Verwondering is tijdens de cursus niet aanwezig als verloskundige, dus specifieke vragen kan Praktijk Verwondering weigeren te beantwoorden. Cliënt heeft geen recht op een verloskundig consult tijdens de cursus.

5.     Deelname aan een cursus is nimmer een vervanging van een consult bij een verloskundige of een arts. Praktijk Verwondering raadt de Cliënt altijd aan om een arts of verloskundige te raadplegen bij twijfel of klachten. 

Draagdoekconsulten

Artikel 20: aanbod en werkwijze

1.     Een draagdoekconsult vindt altijd plaats bij de Cliënt thuis of op een andere een vooraf overeengekomen locatie.

2.     De Cliënt dient ervoor zorg te dragen dat de ruimte waar het consult wordt gegeven rookvrij en huisdiervrij is. Dit omdat de draagdoeken voor het consult daarmee vervuild kunnen raken.

3.     Bij een consult dienen altijd minimaal twee personen aanwezig te zijn, de persoon die de uitleg krijgt en daarnaast een extra persoon die voor de baby zorgt. Tijdens het consult zal er eerst worden geoefend op een pop en kan er tussendoor geen zorg aan de baby worden gegeven door de persoon die de uitleg krijgt. De extra persoon heeft geen recht op uitleg.

4.     Naast een individueel consult is ook een duo consult mogelijk. Ook in dat geval dient er een extra persoon aanwezig te zijn die gedurende het consult zorgt voor de baby.  

Artikel 21: huur(koop) draagdoek

1.     Tijdens een draagdoekconsult is het mogelijk om een draagdoek te huren van Praktijk Verwondering. De huurperiode gaat in na afloop van het consult voor de duur van vijf weken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.     Voor het huren van een draagdoek dient Cliënt een waarborgsom te betalen ter grootte van de waarde voor de specifieke gekozen draagdoek.

3.     De Cliënt mag de draagdoek tijdens de huurperiode niet zelf wassen of reinigen zonder uitdrukkelijke toestemming van Praktijk Verwondering. De draagdoeken hebben specifieke was instructies die opgevolgd dienen te worden. Praktijk Verwondering is niet aansprakelijk voor schades die ontstaan doordat de Cliënt de draagdoek zelf wast of reinigt.

4.     Schade of viezigheden dienen binnen 24 uur gemeld te worden aan Praktijk Verwondering. Het is een Cliënt niet toegestaan om schades zelf te gaan repareren.

5.     Na afloop van de overeengekomen huurperiode dient de draagdoek ongewassen geretourneerd te worden aan Praktijk Verwondering binnen 4 dagen na afloop. Indien er geen schades aan de doek zijn ontstaan tijdens de huurperiode, ontvangt Cliënt de borg terug met inhouding van de huurprijs.

6.     Indien de gehuurde doek bevalt is het ook mogelijk dat de Cliënt de doek koopt. In dat geval zal de gehele waarborgsom dienen als koopsom. 

Webshop

Artikel 22: aankopen en levering

1.     Voor aankopen gedaan via de webshop gelden de algemene bepalingen onverkort voor zover daar niet in deze bepaling van wordt afgeweken.

2.     Een aankoop via de webshop komt tot stand door een online bestelling en betaling, gevolgd door een bestelbevestiging vanuit Praktijk Verwondering. Pas na ontvangst van de bevestiging van bestelling is de overeenkomst tot stand gekomen. Zonder bevestiging van bestelling kan een Cliënt geen aanspraak maken op levering.

3.     Na ontvangst van bestelde zaken heeft een Cliënt die consument is gedurende 14 dagen het recht om de koop zonder opgaaf van reden te herroepen. Herroeping dient schriftelijk te geschieden aan het adres van Praktijk Verwondering, waarbij de mededeling binnen de herroepingstermijn van 14 dagen ontvangen dient te zijn. In geval van herroeping dient het product geretourneerd te worden en na ontvangst van het geretourneerde product in oorspronkelijke staat en oorspronkelijke verpakking zonder schades, betaalt Praktijk Verwondering aan de consument de aankoopsom terug. De retourkosten zijn voor rekening van de Cliënt.

4.     Niet onder het herroepingsrecht vallen de volgende producten: producten die op maat zijn gemaakt of gepersonaliseerd op verzoek van de Cliënt, producten die wegens hygiënische of gezondheidsredenen niet kunnen worden teruggenomen, zoals draagdoeken waarbij de verzegeling van de verpakking verbroken is en producten die een beperkte houdbaarheidsdatum hebben.

5.     De levertermijn voor producten van de webshop is standaard 5 werkdagen na bevestiging van de bestelling, tenzij op de webshop uitdrukkelijk anders vermeld wordt. Een genoemde levertermijn geldt niet als fatale termijn, maar is slechts een indicatie. 

Overige dienstverlening

Artikel 23: babymassage

1.     Bij een cursus babymassage zijn de Cliënt en diens eventuele partner degene die de baby aanraken. Praktijk Verwondering raakt bij een babymassage de baby niet zelf aan.

2.     Praktijk Verwondering kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (letsel)schade.

3.     Voorafgaand aan de cursus dient de Cliënt eventuele klachten, ziektes of bijzonderheden van de baby uitdrukkelijk te vermelden, zodat rekening kan worden gehouden hiermee.

4.     Een babymassage vervangt nooit een consult van een arts, verloskundige of consultatiebureau.  

Artikel 24: MOXA therapie

1.     MOXA therapie is een alternatieve geneeswijze. MOXA therapie vervangt niet een consult bij een arts of verloskundige.

2.     MOXA therapie kan worden ingezet bij een stuitligging om de draaiing van de baby te bevorderen.

3.     Praktijk Verwondering geeft geen enkele garantie op draaiing van de baby bij uitvoering van deze therapie.  

Artikel 25: huur andere verwante artikelen

1.     Naast draagdoeken kan Praktijk Verwondering ook andere zaken en producten ter huur aanbieden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen Tens en geboorteballen. Het actuele huuraanbod vindt u op de website.

2.     Bij huur van producten wordt altijd voor aanvang een waarborgsom gerekend.

3.     Tijdens de huurperiode dient huurder eventuele schades of defecten binnen 48 uur aan Praktijk Verwondering te vermelden. Praktijk Verwondering bepaalt of het product vervangen wordt of op korte termijn hersteld kan worden. Het is Cliënt niet toegestaan om zelf wijzigingen of reparaties aan te brengen aan het gehuurde.

4.     Schades of defecten die zijn ontstaan tijdens de lopende huurperiode kunnen in mindering worden gebracht op de waarborgsom.

5.     Na afloop van de overeengekomen huurperiode dient de Cliënt het product te retourneren aan Praktijk Verwondering. Eventuele verzendkosten komen voor rekening van Cliënt. De producten dienen in de oorspronkelijke staat te worden teruggegeven. Is dat niet het geval, dan kan er een bedrag op de waarborgsom worden ingehouden.

6.     Voor het huren van producten kunnen geen cadeaubonnen als betaalmiddel worden gebruikt.

 

Algemene voorwaarden Praktijk Verwondering  – versie januari 2023


Nieuwsgierig geworden?

Heb je een vraag, wil je je aanmelden of weten of mijn zorg bij je past?